میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو


گروه:
12
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
ستاری ساربانقلی حسن معماری 00
بابازاده اسکوئی سولماز معماری 01
خسرویان غلامرضا معماری 30
سهیلی وند لیلا 40
اسمعیلی سنگری حسین 10
جعفری حاجی عبدال خداوردی معماری 00
رضوی اول خسروشاهی سید مهدی حسابداری 410
کاظمی شیشوان مهروش 20
حاتمی گلزاری الهام معماری 00
شهلا نسیم 10
آبرومند آذر پریسا 40
صبوری صابر معماری 00
آقاجانی رفاه رعنا 20
خاک زاد محمدرضا معماری 10
عبدالحسینی جواد معماری 00
پاکدل محمدرضا 00
ستارزاده شهریار 00
حق لسان مسعود 00
امینی فردا 00
فرامرزی مهسا معماری 00
والایی ذکریا معاری 20
سرور مسئول کامپیوتر 00
نیازی حسن معماری 00
جوادی جواد معماری 00
نژاد ابراهیمی سردرود احد معماری 00
نویدی عباسپور ابراهیم حسابداري 00
حسین زاده امید علی 00
طوفان سحر معماری 20
ولی زاده نیما معماری 00
علیزاده میاندوآب آیناز معماری 10
جاویدی کاظم حسابداری 00
متوسل مرتضی حسابداری 00
حشمتی مرتضی حسابداری 00
عدل قره باغ الهام 00
باقرزاده کثیری آیدین عمران 30
زینالی محمد حسابداری 00
میکائیلی ممقانی رضا معماری 30
آقاجانی حبیب 20
پایتختی سیدعلی اقتصادمالی 10
هدفی فرزانه معماری 10
اکبری نامدار شبنم معماری 10
همتی مریم 00
آهنگر انزابی احد 00
مسعودی ناصر حقوق خصوصی 20
وکیل زاده رحیم حقوق 10
آدم نویسی شهاب معماری 00
طالبی بهنام برنامه ریزی آموزشی 00
کریمی سروه معماری 10
برادران حسنزاده رسول حسابداری 00
شیدائی گورچین قلعه مهدی حقوق 00
12